Lace bugs database

7 species
Plesionoma biseriatus Rodrigues, 1987
Plesionoma capeneri Rodrigues, 1981
Plesionoma drakei Schouteden, 1965
Plesionoma eteosa Drake, 1954
Plesionoma humeralis (Distant, 1902)
Plesionoma leroyi Schouteden, 1955
Plesionoma theroni Rodrigues, 1984
Geographical distribution
Distribution map: extant taxa